9x o tom, jak funguje devizový trh Forex z pohledu ČNB

0

Devizový trh, rovněž nazývaný Forex patří k vyhledávaným trhům ze strany brokerů. Důvodem jsou zajímavé výnosy, protože podmínkou úspěchu na forexovém trhu jsou časté obchody. A tedy i časté poplatky za jejich realizaci. Zájemci o obchodování na Forexu by tedy měli vědět:

1. Devizový trh Forex, FX trh je mezinárodní trh, který nemá jedno pevné tržní místo.

Je to mimoburzovní (OTC) trh. Jeho účastníci na něm obchodují přímo mezi sebou. Na devizový trh Forex mají přístup subjekty, jako jsou banky, investiční společnosti, fondy, ale i drobní investoři/obchodníci. Ti na něj vstupují prostřednictvím brokera a různých elektronických online platforem.

2. Pro devizový trh je charakteristická vysoká likvidita a možnost uzavírat obchody 24 hodin denně.

Další vlastnosti forexového trhu jsou velké kolísání kurzů a vysoký pákový efekt. To pro některé investory/obchodníky a zejména velké finanční instituce, znamená výhody, zdaleka to ale neplatí pro všechny investory/obchodníky.

3. Devizový trh Forex je spojen s vysokým pákovým efektem.

Při něm může obchodník s relativně malou částkou peněz obchodovat s velkými objemy měn. To znamená na jedné straně větší výnosnost investice v případě příznivého vývoje kurzů měn aj. V případě vývoje kurzů opačným směrem, než obchodník očekával, se však obdobným způsobem zvyšuje riziko ztráty, a obchodník může přijít o celý svůj původní vklad.

4. Obchody uskutečňované na forexovém trhu jsou typicky obchody s deriváty, tj. investičními nástroji.

Za obchody s deriváty jsou přitom považovány i tzv. spotové obchody s měnovými páry, pokud na sebe navzájem navazují, aniž by docházelo k fyzickému vypořádání jednotlivých obchodů (tzn. k dodání nakoupené měny). Takové obchody svou povahou odpovídají finančním rozdílovým smlouvám (CFD – Contract For Difference), tedy investičním nástrojům podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. f) zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

5. Zprostředkování nebo obstarávání obchodů s investičními nástroji pro širší veřejnost je považováno za poskytování hlavních investičních služeb.

Společnost, která chce na území ČR poskytovat hlavní investiční služby, musí mít k takové činnosti povolení České národní banky. Případně orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie. Obchodník s cennými papíry, který má povolení ČNB k poskytování investičních služeb k derivátům, musí splnit a dodržovat příslušná ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu – Markets in Financial Instruments Directive, MiFID.

6. Rozsah dohledu ČNB nad brokery poskytující přístup na forexový trh se liší.

Dohled se liší v závislosti na tom, zda se jedná o subjekt s povolením vydaným ČNB nebo orgánem dohledu v jiném členském státě EU. Oprávnění společností k poskytování investičních služeb k derivátům je možné zkontrolovat v registru ČNB, který je dostupný pod odkazem cnb.cz/cnb/jerrs.

7. Při ověřování povolení příslušného subjektu je třeba rozlišovat toto povolení.

Je třeba rozlišit, zda se jedná o subjekty, které mají povolení poskytovat investiční služby k derivátovým investičním nástrojům, kterými jsou i nástroje obchodované na forexovém trhu, nebo o subjekty, které mají povolení k poskytování investičních služeb, avšak ve vztahu k jiným investičním nástrojům.

8. Pokud investor využije služby společnosti, která povolení nemá, nemůže se na dodržování standardů spoléhat.

Investované prostředky nejsou navíc zahrnuty do záručního systému pro investory. Ten, kdo se rozhodne převést peněžní prostředky na účet u subjektu, který nabízí forexové obchodování výhradně prostřednictvím internetové obchodní aplikace a bez povolení ČNB nebo orgánu dohledu jiného členského státu EU, musí počítat s tím, že se může stát obětí podvodného jednání. ČNB nemá k zamezení nabídky služeb takových subjektů na území České republiky jiné nástroje, než varování potenciálních investorů před jejich nezákonnou činností – cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/upozorneni/.

9. ČNB již odhalila poskytování investičních služeb k derivátům neoprávněnými osobami a subjekty.

Neoprávněné osoby měly oprávnění kupříkladu jen k výkonu směnárenské činnosti. Neměly stejně jako neoprávněné subjekty dostatečný kapitál a zpravidla ani odborný potenciál potřebný k poskytování investičních služeb k derivátům. Časté jsou i nabídky zprostředkování pronájmu programů pro vysokofrekvenční algoritmické obchodování na forexovém trhu spojené se zprostředkováním otevření obchodního účtu u zahraničního obchodníka s cennými papíry, činěné investičními zprostředkovateli nebo osobami bez povolení ČNB k poskytování investičních služeb.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here