Povinné ručení: Jak postupovat při dopravní nehodě

0

Celkový počet obyvatel v Česku je k letošnímu lednu 10,6 milionu lidí. Na každého jeho druhého obyvatele – počítáno i s dětmi – tak připadá jedno osobní auto. Do celkového počtu přitom nejsou zahrnuta ta nákladní vozidla ani vozidla tranzitní z cizích zemí, které Českem pouze projíždějí.

Počet osobních vozů v registru vozidel byl na počátku letošního roku cca 5,6 milionu a průměrné stáří aut na českých silnicích je kolem 14,5 let. Pro zemi uprostřed Evropy, kde má statisticky každý druhý jeji obyvate auto, to znamená, že pravděpodobnost dopravní nehody v jakékoli formě je velmi vysoká. A každý z řidičů s ní musí vlastně tak trochu počítat. Ale ani to nemusí někdy stačit, protože viník nehody nemá povinné ručení, anebo se k nehodě nehlásí. Jak se vyhnout problémů při dopavní nehodě?

Povinné ručení je pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a poskytuje ochranu v případě řidičem zaviněné havárie. Pokud řidič svým vozidlem způsobí druhým osobám škodu, pojišťovna proplatí škody pouze do stanoveného limitu.

Minimální limit u každé pojistky v ČR je 35 mil. Kč na každého zraněného nebo usmrceného a zároveň 35 mil. Kč na majetkovou škodu pro všechny poškozené. Limity mohou být nastaveny ale i podstatně výše. A i od jejich výše se odvíjí cena povinného ručení. Mít povinné ručení musí každý vlastník motorového vozidla, který chce jezdit po veřejných komunikacích.

Statistiky říkají

Počet aut na českých silnicích se každý rok zvyšuje. Množství osobních vozů v registru vozidel byl na počátku letošního roku 5,593 milionu a průměrné stáří aut na českých silnicích je kolem 14,5 let. Celkový počet obyvatel v Česku je k letošnímu lednu 10,6 milionu. Z toho vyplývá, že na každého druhého občana [počítáno i s dětmi] v ČR připadá více jak jedno osobní vozidlo. Do celkového počtu nejsou zahrnuta nákladní vozidla ani vozidla tranzitní z cizích zemí, které Českem pouze projíždějí. Pravděpodobnost dopravní nehody v jakékoli formě je tedy velmi vysoká a každý z řidičů s ní musí vlastně tak trochu počítat.

Povinné ručení a legislativa

S účinností od 1. ledna 2009 došlo k novelizaci ustanovení § 47 odst. 3 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb., účastníci dopravní nehody jsou povinni v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli. Tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.

Česká kancelář pojistitelů [ČKP]

ČKP spravuje tzv. garanční fond, z něhož jsou hrazena pojistná plnění v případech kdy

  • viník dopravní nehody není znám [od nehody ujel]
  • viník dopravní nehody neměl uzavřeno povinné ručení

Pro uplatnění nároku na plnění z fondu platí stejná pravidla jako při čerpání u pojišťovny. Poškozený musí prokázat výši škody a také to, kdo škodu způsobil. Například doložením fotografií, výpovědí svědků, záznamu od policie.

U nehod, kdy je viník škody neznámý, tedy od nehody ujel, hradí ČKP z garančního fondu jen škodu způsobenou na zdraví. Hmotné škody pak hradí pouze tehdy, byla-li současně s nimi poškozenému způsobena i závažná újma na zdraví.

Kdy přivolat policii

  • Dojde-li na některém vozidle ke škodě vyšší jak 100 000 Kč [včetně přepravovaných věcí]
  • Dojde-li ke zranění osob nebo k usmrcení – vždy volat policii
  • Pokud při nehodě dojde k jakékoli škodě na majetku třetí osoby [například k poškození zaparkovaného vozidla, oplocení rodinného domu, k nárazu do sloupu veřejného osvětlení …]
  • Pokud někdo z účastníků odmítne sepsání záznamu nebo se účastníci na vině nedohodnou
  • Vždy, když dojde k poškození pozemní komunikace nebo ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství [dopravní značka, svodidla …] nebo když dojde k poškození životního prostředí [únik provozních kapalin]
  • Pokud nejsou účastníci sami schopni obnovit plynulost provozu

Kdy není nutná přítomnost policie

  • Pokud škoda na vozidle nepřesáhla částku 100 tisíc korun
  • Pokud nedošlo ke zranění osob

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here